Zwolnienie Muzeum w Częstochowie od pobierania opłat wstępu.

Monitor Polski

M.P.1952.A-102.1578

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 grudnia 1952 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I SZTUKI
z dnia 31 października 1952 r.
w sprawie zwolnienia Muzeum w Częstochowie od pobierania opłat wstępu.

Na podstawie § 3 uchwały Nr 575 Prezydium Rządu z dnia 9 lipca 1952 r. w sprawie wprowadzenia służby społeczno-oświatowej w muzeach oraz opłat wstępu do muzeów podległych Ministrowi Kultury i Sztuki zarządza się, co następuje:
Wstęp do Muzeum w Częstochowie jest bezpłatny.
W § 3 zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16 sierpnia 1952 r. w sprawie opłat wstępu do muzeów podległych Ministrowi Kultury i Sztuki (Monitor Polski Nr A-75, poz. 1202) umieszcza się na końcu wyrazy:

"13) Muzeum w Częstochowie."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.