Zwolnienie jednostek gospodarki uspołecznionej, w rozliczeniach przeprowadzanych przez powołane przez nie doraźne organizacje zbiorowego wypoczynku, od ograniczenia w wysokości rozliczeń gotówkowych.

Monitor Polski

M.P.1963.51.258

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 1963 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 20 czerwca 1963 r.
w sprawie zwolnienia jednostek gospodarki uspołecznionej, w rozliczeniach przeprowadzanych przez powołane przez nie doraźne organizacje zbiorowego wypoczynku, od ograniczenia w wysokości rozliczeń gotówkowych.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o rozliczeniach pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 44, poz. 215) zarządza się, co następuje:
Zwalnia się jednostki gospodarki uspołecznionej, w rozliczeniach przeprowadzanych przez utworzone przez te jednostki doraźne organizacje zbiorowego wypoczynku (kolonie, półkolonie, obozy itp.), od obowiązku przestrzegania górnej granicy rozliczeń gotówkowych do 1.500 zł - w stosunku do jednorazowej transakcji - przewidzianego w § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 1958 r. w sprawie form rozliczeń za dostawy, roboty i usługi pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 54, poz. 264). Powyższe zwolnienie dotyczy tych doraźnych organizacji zbiorowego wypoczynku, które nie mają rachunku bieżącego w banku (spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowej).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.