Zwolnienie Dowódcy Marynarki Wojennej.

Monitor Polski

M.P.2014.30

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 stycznia 2014 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 grudnia 2013 r.
o zwolnieniu Dowódcy Marynarki Wojennej

nr 112-38-2013

Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696, Nr 171, poz. 1016 i Nr 236, poz. 1396 oraz z 2013 r. poz. 675, 829, 852 i 1355) zwalniam z dniem 1 stycznia 2014 r. admirała floty Tomasza MATHEĘ ze stanowiska Dowódcy Marynarki Wojennej.