Monitor Polski

M.P.1952.A-78.1251

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 września 1952 r.
§  4. W przypadkach nieodpłatnego nabycia praw majątkowych przez członków spółdzielni, w których obowiązek podatkowy powstał w czasie przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia, a należny podatek nie został zapłacony, właściwe organa finansowe uprawnione są do:
1) zaniechania ustalania zobowiązania podatkowego, o ile zobowiązanie to nie zostało dotychczas ustalone,
2) umorzenia zobowiązania podatkowego w granicach uprawnień ustalonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 września 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 50, poz. 362), gdy zobowiązanie to zostało już ustalone.