Monitor Polski

M.P.1952.A-78.1251

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 września 1952 r.
§  2.
1. Jeżeli przedmiotem nabycia – oprócz majątku stanowiącego wkład gruntowy, budynkowy, inwentarzowy i pieniężny do spółdzielni – są jeszcze inne prawa majątkowe, zwolnieniu od podatku podlega jedynie ta część majątku, która stanowi wkład do spółdzielni.
2. Natomiast w przypadkach gdy tytułem wkładu do spółdzielni wniesiono prawa majątkowe nabyte przez kilka osób ze spadku, zapisu, darowizny (§ 1 pkt 1) albo prawa członka z tytułu wkładu do spółdzielni (§ 1 pkt 2), zwolnieniu od podatku podlega cały wkład majątkowy do spółdzielni bez względu na to, czy wszyscy współwłaściciele, czy też chociażby jeden z nich są członkami spółdzielni.