Zwolnienia pracowników od pracy zawodowej do pełnienia funkcji z wyboru w Związku Harcerstwa Polskiego.

Monitor Polski

M.P.1959.55.260

Akt utracił moc
Wersja od: 20 czerwca 1959 r.

ZARZĄDZENIE NR 97
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 13 czerwca 1959 r.
w sprawie zwolnień pracowników od pracy zawodowej do pełnienia funkcji z wyboru w Związku Harcerstwa Polskiego.

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały nr 446 Prezydium Rządu z dnia 7 lipca 1954 r. w sprawie zwolnień od pracy zawodowej pracowników urzędów, instytucji i przedsiębiorstw państwowych powołanych do pełnienia niektórych funkcji i na szkolenie (Monitor Polski z 1954 r. Nr 73, poz. 892 i z 1955 r. Nr 3, poz. 38) zarządza się, co następuje:
Centralna instancja Związku Harcerstwa Polskiego jest uprawniona do występowania do zakładów pracy z wnioskami o zwolnienie od pracy zawodowej, przewidziane w § 2 ust. 1 i 2 uchwały nr 446 Prezydium Rządu z dnia 7 lipca 1954 r. w sprawie zwolnień od pracy zawodowej pracowników urzędów, instytucji i przedsiębiorstw państwowych powołanych do pełnienia niektórych funkcji i na szkolenie (Monitor Polski z 1954 r. Nr 73, poz. 892 i z 1955 r. Nr 3, poz. 38).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.