Zwolnienia pracowników od pracy zawodowej do pełnienia funkcji z wyboru w Związku Młodzieży Wiejskiej.

Monitor Polski

M.P.1957.63.385

Akt utracił moc
Wersja od: 9 sierpnia 1957 r.

ZARZĄDZENIE NR 181
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 27 lipca 1957 r.
w sprawie zwolnień pracowników od pracy zawodowej do pełnienia funkcji z wyboru w Związku Młodzieży Wiejskiej.

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały nr 446 Prezydium Rządu z dnia 7 lipca 1954 r. w sprawie zwolnień od pracy zawodowej pracowników urzędów, instytucji i przedsiębiorstw państwowych powołanych do pełnienia niektórych funkcji i na szkolenie (Monitor Polski z 1954 r. Nr A-73, poz. 892 i z 1955 r. Nr 3, poz. 38) zarządza się, co następuje:
Centralna instancja Związku Młodzieży Wiejskiej jest uprawniona do występowania do zakładów pracy z wnioskami o zwolnienie od pracy zawodowej, przewidziane w § 2 ust. 1 i 2 uchwały nr 446 Prezydium Rządu z dnia 7 lipca 1954 r. (Monitor Polski z 1954 r. Nr A-73, poz. 892 i z 1955 r. Nr 3, poz. 38).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.