Zwolnienia od pracy, urlopy szkoleniowe oraz ulgi przysługujące pracownikom kierowanym na studia podyplomowe.

Monitor Polski

M.P.1974.36.208

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1974 r.

UCHWAŁA Nr 246
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 października 1974 r.
w sprawie zwolnień od pracy, urlopów szkoleniowych oraz ulg przysługujących pracownikom kierowanym na studia podyplomowe.

W celu stworzenia pracownikom warunków ułatwiających sprawny przebieg nauki na studiach podyplomowych oraz zapewnienia dyscypliny pracy Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Przepisy uchwały mają zastosowanie do pracowników państwowych jednostek organizacyjnych, którzy zostali skierowani przez zakład pracy na studium podyplomowe, zwane dalej "studium":
1)
w ramach obowiązkowego dokształcania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych,
2)
na wniosek pracownika, jeżeli program studium jest zgodny z wykonywaną pracą i potrzebami zakładu pracy.
1.
Pracownikowi odbywającemu naukę na studium dziennym, z całkowitym i ciągłym w semestrze oderwaniem od pracy zawodowej, oraz na studium zaocznym przysługuje płatne zwolnienie od pracy w celu umożliwienia mu udziału w zajęciach obowiązkowych przewidzianych w programie studium.
2.
Wymiar płatnego zwolnienia w ciągu całego okresu trwania nauki wynosi:
1)
na studium dziennym do 56 dni roboczych,
2)
na studium zaocznym do 28 dni roboczych.
3.
Na wniosek rektora szkoły wyższej prowadzącej studium zakład pracy może zwiększyć wymiar zwolnienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, do 70 dni roboczych.
1.
Pracownik odbywający naukę na studium wieczorowym otrzymuje z zakładu pracy płatne zwolnienie z części dnia pracy w wymiarze wynikającym z rozkładu zajęć na studium, nie większym jednak niż 5 godzin tygodniowo, w celu umożliwienia mu udziału w zajęciach obowiązkowych.
2.
W razie odległego dojazdu do siedziby studium zakład pracy może odpowiednio zwiększyć wymiar zwolnień, o których mowa w ust. 1, jeżeli czas między zakończeniem pracy a rozpoczęciem zajęć na studium nie wystarcza na spożycie posiłku i punktualne przybycie na zajęcia.
Pracownikowi odbywającemu naukę na studium dziennym, zaocznym lub wieczorowym, niezależnie od płatnych zwolnień od pracy określonych w § 2 i § 3, przysługuje płatny urlop szkoleniowy przeznaczony na przygotowanie się i złożenie egzaminu końcowego w wymiarze 6 dni roboczych.
1.
Zakład pracy udziela płatnych zwolnień od pracy oraz urlopu szkoleniowego na wniosek pracownika potwierdzony przez kierownika jednostki organizacyjnej szkoły wyższej prowadzącej studium.
2.
Wniosek o zwolnienie od pracy powinien zawierać dane dotyczące miejsca, czasu oraz liczby godzin zajęć obowiązkowych, a we wniosku o urlop szkoleniowy należy podać termin egzaminu końcowego.
Jeżeli siedziba studium dziennego, zaocznego lub wieczorowego, na którym pracownik odbywa naukę, znajduje się poza miejscem pracy i zamieszkania pracownika, szkoła wyższa prowadząca studium wydaje pracownikowi na czas odbywania nauki legitymację studencką, uprawniającą do ulgi taryfowej przy przejazdach kolejami.
Pracownikowi przysługuje za czas płatnego zwolnienia od pracy oraz urlopu szkoleniowego wynagrodzenie obliczone jak za urlop wypoczynkowy.
Pracownik, który wykorzystał urlop szkoleniowy lub zwolnienie od pracy niezgodnie z przeznaczeniem, traci prawo do wynagrodzenia za czas tego urlopu lub zwolnienia.
1.
Pracownik zachowuje prawo do płatnych zwolnień od pracy i urlopu szkoleniowego przewidzianych w uchwale, jeżeli po uzyskaniu skierowania na studium zmienił pracę w wyniku porozumienia zakładów pracy albo zalecenia jednostek nadrzędnych, a program studium jest zgodny z wykonywaną pracą.
2.
Jeżeli po uzyskaniu skierowania na studium pracownik zmienił pracę w innym trybie niż określony w ust. 1, zakład pracy może przyznać mu prawo do płatnych zwolnień od pracy i urlopu szkoleniowego przewidzianych w uchwale, jeżeli program studium jest zgodny z wykonywaną pracą.
1.
Ministrowie oraz Przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki, nadzorujący szkoły wyższe (samodzielne placówki typu naukowo-dydaktycznego) prowadzące studia podyplomowe, zapewnią organizację studiów podyplomowych umożliwiającą ich odbywanie i ukończenie w ramach przewidzianego w uchwale wymiaru płatnych zwolnień od pracy.
2.
Jeżeli ważne względy gospodarcze lub kulturalne uzasadniają utworzenie studium o takim czasie trwania lub częstotliwości zajęć obowiązkowych, że wymiar płatnych zwolnień od pracy przewidziany w uchwale nie byłby wystarczający, Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych na wniosek właściwego ze względu na to studium ministra lub Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki może zwiększyć wymiar płatnych zwolnień od pracy do rozmiarów niezbędnych do odbywania i ukończenia nauki na studium.
Przepisy uchwały nie dotyczą nauczycieli i nauczycieli akademickich.
Zaleca się centralnym organizacjom spółdzielczym i społecznym stosowanie zasad określonych w uchwale.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.