Monitor Polski

M.P.2015.644

| Akt nienormatywny
Wersja od: 24 lipca 2015 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 lipca 2015 r.
w sprawie zwołania Zgromadzenia Narodowego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 114 ust. 1 w związku z art. 130 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej postanawia się, co następuje:
§  1. Zwołuje się Zgromadzenie Narodowe w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na dzień 6 sierpnia 2015 r., o godz. 1000.
§  2. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.