Monitor Polski

M.P.2016.245

| Akt nienormatywny
Wersja od: 16 marca 2016 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 marca 2016 r.
w sprawie zwołania Zgromadzenia Narodowego w celu wysłuchania orędzia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 114 ust. 1 w związku z art. 140 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej postanawia się, co następuje:
§  1. Zwołuje się Zgromadzenie Narodowe w celu wysłuchania orędzia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
§  2. Zgromadzenie Narodowe odbędzie się w Poznaniu dnia 15 kwietnia 2016 r. o godz. 1200.
§  3. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.