Monitor Polski

M.P.1971.23.151

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 kwietnia 1971 r.

UCHWAŁA Nr 68
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 kwietnia 1971 r.
w sprawie zwiększania zatrudnienia kobiet w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Rada Ministrów w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych uchwala, co następuje:
§  1.
1. Ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) w odniesieniu do jednostek planu centralnego oraz prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) w odniesieniu do jednostek planu terenowego wydadzą w terminie do dnia 30 kwietnia 1971 r. wytyczne w sprawie zwiększania zatrudnienia kobiet w niepełnym wymiarze czasu pracy.
2. Wytyczne, o których mowa w ust. 1, powinny - przy uwzględnieniu przepisów niniejszej uchwały - zawierać w szczególności:
1) określenie stanowisk pracy, na których w zależności od specyfiki danej branży, potrzeb organizacyjnych i warunków pracy należałoby przede wszystkim stwarzać możliwości zatrudniania kobiet w niepełnym wymiarze czasu pracy,
2) sugestie co do rozkładu czasu pracy kobiet zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin przy uwzględnieniu potrzeb produkcji bądź usług wykonywanych na danym stanowisku pracy, na przykład: 4 godziny każdego dnia, 3 dni pracy w tygodniu w pełnym wymiarze godzin przy pozostałych 3 dniach wolnych, praca co drugi dzień w pełnym wymiarze czasu,
3) orientacyjne minimalne wskaźniki udziału kobiet zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy,
4) zobowiązanie zakładów pracy do konsultowania z właściwymi dla miejsca położenia zakładów wydziałami zatrudnienia prezydiów rad narodowych przewidywanego zasięgu organizowania miejsc pracy dla kobiet w niepełnym wymiarze czasu pracy, jak również metod rekrutacji kandydatek do tych prac.
§  2.
1. Kobiety mogą być zatrudniane w niepełnym wymiarze czasu pracy we wszystkich działach gospodarki narodowej i na wszystkich stanowiskach pracy z wyjątkiem prac wzbronionych kobietom.
2. W przemyśle należy zwiększać zatrudnienie kobiet w niepełnym wymiarze czasu pracy nie tylko w działach pomocniczych i w administracji, ale przede wszystkim w działach produkcyjnych, w miarę możliwości przy pracach akordowych, organizując w tym celu wymienne brygady robocze.
§  3.
1. Czas pracy kobiet zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy powinien wynosić w zasadzie połowę czasu pracy obowiązującego w pełnym wymiarze w stosunku miesięcznym.
2. Rozkład czasu pracy kobiet zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy powinien być elastyczny i zróżnicowany w zależności od potrzeb zakładów pracy i możliwości pracownic.
3. Zmiana zatrudnienia kobiet pracujących dotychczas w pełnym wymiarze czasu pracy na zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy może nastąpić na wniosek lub za zgodą pracownicy w drodze odpowiedniej zmiany umowy o pracę.
§  4. Kobiety zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzymują wynagrodzenie:
1) przy miesięcznym systemie wynagradzania - proporcjonalnie do wynagrodzenia ustalonego za tę pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) przy godzinowym systemie wynagradzania - za czas przepracowany.
§  5.
1. Kobietom zatrudnionym co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy przysługuje prawo do zasiłków rodzinnych na ogólnie obowiązujących w tym zakresie zasadach. Zasiłek rodzinny nie przysługuje jednak, gdy kobieta lub jej małżonek są podatnikami podatku dochodowego, obrotowego lub gruntowego.
2. Kobiety zatrudnione w instytucjach, w których przysługują zniżki kolejowe, mają prawo do tych zniżek, jeżeli są zatrudnione co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy.
3. Kobietom zatrudnionym co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy przysługują świadczenia w naturze lub ekwiwalent pieniężny według norm stosowanych w danym zakładzie pracy, w wymiarze proporcjonalnym do czasu pracy. Właściwi ministrowie określą, w miarę potrzeby, szczegółowe zasady udzielania tych świadczeń.
§  6. Zobowiązuje się Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do przedkładania Prezesowi Rady Ministrów, a w odpisie Przewodniczącemu Komitetu Pracy i Płac, szczegółowej informacji dotyczącej zatrudnienia kobiet w niepełnym wymiarze czasu pracy według stanu w dniu 31 grudnia, w układzie wojewódzkim w terminie do dnia 15 lutego i w układzie resortowym w terminie do dnia 28 lutego każdego roku.
§  7. Zaleca się centralnym organizacjom spółdzielczym i społecznym stosowanie przepisów zawartych w niniejszej uchwale.
§  8. Wykonanie uchwały porucza się ministrom (kierownikom urzędów centralnych) oraz prezydiom wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw).
§  9. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.