Związanie Rzeczypospolitej Polskiej Zmianami do Umowy Gwarancyjnej między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotyczącej pożyczek, których udzieli Europejski Bank Inwestycyjny na rzecz finansowania projektów inwestycyjnych w krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz w Krajach i Terytoriach Zamorskich.

Monitor Polski

M.P.2013.69

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 lutego 2013 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej zmianami do Umowy Gwarancyjnej między państwami członkowskimi Unii europejskiej a europejskim Bankiem inwestycyjnym dotyczącej pożyczek, których udzieli europejski Bank inwestycyjny na rzecz finansowania projektów inwestycyjnych w krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz w Krajach i Terytoriach zamorskich

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z późn. zm.1)) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 13 lutego 2012 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Zmianami do Umowy Gwarancyjnej między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotyczącej pożyczek, których udzieli Europejski Bank Inwestycyjny na rzecz finansowania projektów inwestycyjnych w krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz w Krajach i Terytoriach Zamorskich2), przez podpisanie listu wprowadzającego zmiany do Umowy Gwarancyjnej.
List został podpisany w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 2 marca 2012 r.

Zgodnie z przedostatnim akapitem tego listu zmiany weszły w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 2 marca 2012 r.

______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z 2010 r. Nr 213, poz. 1395 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676.

2) Tekst Umowy Gwarancyjnej między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotyczącej pożyczek, których udzieli Europejski Bank Inwestycyjny na rzecz finansowania projektów inwestycyjnych w krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz w Krajach i Terytoriach Zamorskich został ogłoszony w M.P. z 2012 r. poz. 21.