Zobowiązanie Rządu do realizacji uchwały z dnia 15 czerwca 1991 r. w zakresie finansowania i kredytowania budownictwa mieszkaniowego.

Monitor Polski

M.P.1991.33.238

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 października 1991 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 października 1991 r.
w sprawie zobowiązania Rządu do realizacji uchwały z dnia 15 czerwca 1991 r. w zakresie finansowania i kredytowania budownictwa mieszkaniowego.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza po raz kolejny niewywiązywanie się Rządu z zadań nakładanych uchwałami sejmowymi, w szczególności w zakresie zasad finansowania i kredytowania budownictwa mieszkaniowego, w tym sposobu rewaloryzacji wkładów oszczędnościowych na cele mieszkaniowe oraz realnych warunków spłat odsetek od zaciągniętych kredytów.
Ustalone poprzednio uchwałami Sejmu terminy 30 kwietnia i 31 lipca nie zostały przez Rząd dotrzymane.

W tej sytuacji Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanawia zobowiązać Rząd do realizacji uchwały Sejmu z dnia 15 czerwca 1991 r. (Monitor Polski Nr 21, poz. 145) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 października 1991 r.