Monitor Polski

M.P.1947.140.854

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 listopada 1947 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 12 listopada 1947 r.
o zobowiązaniu przedsiębiorstw hurtowego handlu zbożem do zakupu, gromadzenia rezerw i zbywania Funduszowi Aprowizacyjnemu zboża oraz produktów przemiału.

Na podstawie §§ 8 i 9, pkt. 3 i 4, rozporządzenia Ministrów Aprowizacji oraz Przemysłu i Handlu z dnia 28 sierpnia 1947 r., wydanego w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Skarbu w sprawie unormowania obrotu zbożem i głównymi produktami przemiału (Dz. U. R. P. Nr 61, poz. 348) zarządza się, co następuje:
§  1. Zobowiązuje się przedsiębiorstwa hurtowego handlu zbożem i produktami przemiału, które posiadają zezwolenia A, B i C lub zgłosiły wnioski o wydanie tych zezwoleń, do:
a) zakupu (skupu) zboża i produktów przemiału na zlecenie i rachunek Funduszu Aprowizacyjnego oraz odstępowania Funduszowi Aprowizacyjnemu na jego zlecenie części lub całości posiadanych przez nie zapasów zboża i produktów przemiału po cenach rynkowych;
b) utrzymywania na zlecenie i rachunek Funduszu Aprowizacyjnego rezerw zboża i produktów przemiału;
c) ujawniania Funduszowi Aprowizacyjnemu na jego zlecenie warunków dokonywanych transakcyj zakupu (skupu), przemiału i sprzedaży zboża oraz produktów zbożowych;
d) składania na zlecenie Ministerstwa Przemysłu i Handlu okresowych sprawozdań o wysokości obrotów i stanie zapasów.
§  2. Z chwilą nałożenia na wymienione przedsiębiorstwa obowiązków, przewidzianych w § 1, przedsiębiorstwa te nie mogą zbywać zboża i produktów przemiału przedsiębiorstwom i instytucjom, wymienionym w §§ 10 i 12 rozporządzenia Ministrów: Aprowizacji oraz Przemysłu i Handlu z dnia 28 sierpnia 1947 r. w sprawie unormowania obrotu zbożem i głównymi produktami przemiału (Dz. U. R. P. Nr 61, poz. 348) bez uzyskania zgody Funduszu Aprowizacyjnego.
§  3. W razie niewykonania przez przedsiębiorstwa hurtowego handlu zbożem i produktami przemiału nałożonych na zasadzie §§ 1 i 2 niniejszego zarządzenia obowiązków, władze przemysłowe mogą cofnąć wydane przedsiębiorstwu zezwolenie lub nakazać zamknięcie Oddziału lub ajentury.
§  4. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER APROWIZACJI

(-) W. Lechowicz

MINISTER PRZEMYSŁU I HANDLU

(-) H. Minc