Monitor Polski

M.P.2015.563

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie zniesienia Zespołu Doradców Prezesa Rady Ministrów

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. Znosi się Zespół Doradców Prezesa Rady Ministrów.
§  2. Traci moc zarządzenie nr 31 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie Zespołu Doradców Prezesa Rady Ministrów (M.P. poz. 376).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.