Monitor Polski

M.P.2019.106

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie zniesienia Zespołu do spraw zapewnienia wsparcia procesu wydawania pozwoleń i decyzji dla projektów infrastruktury energetycznej będących przedmiotem wspólnego zainteresowania Unii Europejskiej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  Znosi się Zespół do spraw zapewnienia wsparcia procesu wydawania pozwoleń i decyzji dla projektów infrastruktury energetycznej będących przedmiotem wspólnego zainteresowania Unii Europejskiej.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 9 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie Zespołu do spraw zapewnienia wsparcia procesu wydawania pozwoleń i decyzji dla projektów infrastruktury energetycznej będących przedmiotem wspólnego zainteresowania Unii Europejskiej (M.P. poz. 190).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.