Monitor Polski

M.P.1958.68.398

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 1958 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU ZAGRANICZNEGO
z dnia 18 czerwca 1958 r.
w sprawie zniesienia Urzędu Celnego w Bartoszycach.

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 lutego 1952 r. o ustroju i zakresie działania administracji celnej (Dz. U. Nr 10, poz. 53) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Znosi się Urząd Celny w Bartoszycach.
2. Likwidację agend Urzędu Celnego w Bartoszycach zleca się Urzędowi Celnemu w Korszach.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 maja 1958 r.