Monitor Polski

M.P.1956.59.717

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1956 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU ZAGRANICZNEGO
z dnia 14 kwietnia 1956 r.
w sprawie zniesienia Urzędów Celnych w Wałbrzychu i w Warszawie Dworzec Główny, zmiany nazwy Urzędu Celnego Dworzec Gdański w Warszawie oraz utworzenia w Warszawie na Dworcu Głównym Oddziału Urzędu Celnego Kolejowego w Warszawie.

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 lutego 1952 r. o ustroju i zakresie działania administracji celnej (Dz. U. Nr 10, poz. 53) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Znosi się Urzędy Celne w Wałbrzychu i w Warszawie Dworzec Główny.
2. Urząd Celny Dworzec Gdański w Warszawie otrzymuje nazwę "Urząd Celny Kolejowy w Warszawie".
3. Likwidację agend Urzędu Celnego w Wałbrzychu zleca się Urzędowi Celnemu w Mieroszowie, a likwidację agend Urzędu Celnego w Warszawie Dworzec Główny - Urzędowi Celnemu Kolejowemu w Warszawie.
§  2. Tworzy się w Warszawie na Dworcu Głównym Oddział Urzędu Celnego Kolejowego w Warszawie.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 czerwca 1956 r.