Zniesienie Rady do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji. - M.P.2016.413 - OpenLEX

Zniesienie Rady do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji.

Monitor Polski

M.P.2016.413

Akt utracił moc
Wersja od: 29 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 53
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie zniesienia Rady do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
Znosi się Radę do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji, zwaną dalej "Radą".
1.
Przewodniczący Rady odwołuje Radę Konsultacyjną w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia zarządzenia.
2.
Przewodniczący Rady przedstawia Radzie Ministrów sprawozdanie końcowe z realizacji zadań Rady w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia zarządzenia.
Traci moc zarządzenie nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie Rady do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji (M.P. poz. 79).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2016 r., z wyjątkiem § 2, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.