Monitor Polski

M.P.2016.287

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 36
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 22 marca 2016 r.
w sprawie zniesienia niektórych zespołów międzyresortowych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. Znosi się:
1) Międzyresortowy Zespół do spraw inicjatywy, realizowanej w ramach Rady NATO-Rosja, dotyczącej współpracy w zakresie wykorzystania przestrzeni powietrznej i zarządzania ruchem lotniczym;
2) Zespół do spraw Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej;
3) Międzyresortowy Zespół do spraw Realizacji "Polityki energetycznej Polski do 2030 roku";
4) Międzyresortowy Zespół do spraw wzmocnienia potencjału przemysłowego Śląska.
§  2. Tracą moc:
1) zarządzenie nr 140 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw inicjatywy, realizowanej w ramach Rady NATO-Rosja, dotyczącej współpracy w zakresie wykorzystania przestrzeni powietrznej i zarządzania ruchem lotniczym;
2) zarządzenie nr 141 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej, zmienione zarządzeniem nr 72 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 września 2012 r.;
3) zarządzenie nr 40 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Realizacji "Polityki energetycznej Polski do 2030 roku";
4) zarządzenie nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw wzmocnienia potencjału przemysłowego Śląska (M.P. poz. 28).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.