Zniesienie na terenie niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek) oraz obowiązku... - M.P.1956.99.1151 - OpenLEX

Zniesienie na terenie niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypów).

Monitor Polski

M.P.1956.99.1151

Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 1956 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SKUPU
z dnia 8 listopada 1956 r.
w sprawie zniesienia na terenie niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypów).

Na podstawie § 55 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1954 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż (Dz. U. z 1954 r. Nr 28, poz. 109, z 1955 r. Nr 24, poz. 147 i Nr 31, poz. 187 oraz z 1956 r. Nr 28, poz. 129) zarządza się, co następuje:
Znosi się na terenie powiatów:
1)
m. Łodzi,
2)
świeckiego w województwie bydgoskim,
3)
oświęcimskiego w województwie krakowskim,
4)
oleskiego w województwie opolskim,
5)
raciborskiego w województwie opolskim,
6)
będzińskiego w województwie katowickim,
7)
rzeszowskiego w województwie rzeszowskim,
8)
wieluńskiego w województwie łódzkim,
9)
sanockiego w województwie rzeszowskim,
10)
strzyżowskiego w województwie rzeszowskim

w stosunku do gospodarstw, które obowiązek dostawy zbóż wykonały w całości, obowiązek uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek), ustalony uchwałą nr 283 Rady Ministrów z dnia 18 maja 1954 r. w sprawie opłat za przemiał gospodarczy zbóż oraz cen za zboże, pochodzące z tytułu opłat za przemiał gospodarczy (Monitor Polski Nr A-56, poz. 761), oraz obowiązek odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypów), ustalony zarządzeniem Ministra Skupu z dnia 13 lipca 1954 r. w sprawie przemiału gospodarczego zbóż (Monitor Polski Nr A-69, poz. 869).

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą:
1)
co do m. Łodzi - od dnia 25 października 1956 r.,
2)
co do powiatu wymienionego w § 1 pkt 2 - od dnia 27 października 1956 r.,
3)
co do powiatów wymienionych w § 1 pkt 3 - 9 - od dnia 30 października 1956 r.,
4)
co do powiatu wymienionego w § 1 pkt 10 - od dnia 3 listopada 1956 r.