Monitor Polski

M.P.1954.104.1343

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 listopada 1954 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SKUPU
z dnia 22 października 1954 r.
w sprawie zniesienia na terenie niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypów).

Na podstawie § 55 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1954 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż (Dz. U. Nr 28, poz. 109) zarządza się, co następuje:
§  1. Znosi się na okres do dnia 15 lipca 1955 r. na terenie powiatów:
1) kozienickiego w województwie kieleckim,
2) reszelskiego w województwie olsztyńskim,
3) brzeskiego w województwie opolskim,
4) niżańskiego w województwie rzeszowskim,
5) iłżeckiego w województwie kieleckim,
6) giżyckiego w województwie olsztyńskim,
7) wągrowieckiego w województwie poznańskim,
8) kolbuszowskiego w województwie rzeszowskim,
9) rzeszowskiego w województwie rzeszowskim,
10) sierpeckiego w województwie warszawskim,
11) gołdapskiego w województwie białostockim,
12) grodkowskiego w województwie opolskim,
13) strzelińskiego w województwie wrocławskim,
14) włoszczowskiego w województwie kieleckim,
15) kołobrzeskiego w województwie koszalińskim,
16) namysłowskiego w województwie opolskim,
17) nyskiego w województwie opolskim,
18) opatowskiego w województwie kieleckim,
19) morąskiego w województwie olsztyńskim,
20) obornickiego w województwie poznańskim,
21) pyrzyckiego w województwie szczecińskim

w stosunku do gospodarstw, które obowiązek dostawy zbóż wykonały w całości, obowiązek uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek), ustalony uchwałą nr 283 Rady Ministrów z dnia 18 maja 1954 r. w sprawie opłat za przemiał gospodarczy zbóż oraz cen za zboże, pochodzące z tytułu opłat za przemiał gospodarczy i wpłat na rzecz Funduszu Remontów Młynów Gospodarczych (Monitor Polski Nr A-56, poz. 761), oraz obowiązek odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypów), ustalony zarządzeniem Ministra Skupu z dnia 13 lipca 1954 r. w sprawie przemiału gospodarczego zbóż (Monitor Polski Nr A-69, poz. 869).

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą:
1) od dnia 12 października 1954 r. - w stosunku do powiatów wymienionych w § 1 pkt 1-4;
2) od dnia 14 października 1954 r. - w stosunku do powiatów wymienionych w § 1 pkt 5-10;
3) od dnia 16 października 1954 r. - w stosunku do powiatów wymienionych w § 1 pkt 11-13;
4) od dnia 17 października 1954 r. - w stosunku do powiatów wymienionych w § 1 pkt 14-17;
5) od dnia 19 października 1954 r. - w stosunku do powiatów wymienionych w § 1 pkt 18-21