Monitor Polski

M.P.1954.102.1281

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 października 1954 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SKUPU
z dnia 12 października 1954 r.
w sprawie zniesienia na terenie niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypów).

Na podstawie § 55 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1954 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż (Dz. U. Nr 28, poz. 109) zarządza się, co następuje:
§  1. Znosi się na okres do dnia 15 lipca 1955 r. na terenie powiatów:
1) radomskiego w województwie kieleckim,
2) łęczyckiego w województwie łódzkim,
3) kutnowskiego w województwie łódzkim,
4) sieradzkiego w województwie łódzkim,
5) braniewskiego w województwie olsztyńskim,
6) mrągowskiego w województwie olsztyńskim,
7) żnińskiego w województwie bydgoskim,
8) miasteckiego w województwie koszalińskim,
9) grójeckiego w województwie warszawskim

w stosunku do gospodarstw, które obowiązek dostawy zbóż wykonały w całości, obowiązek uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek), ustalony uchwałą nr 283 Rady Ministrów z dnia 18 maja 1954 r. w sprawie opłat za przemiał gospodarczy zbóż oraz cen za zboże, pochodzące z tytułu opłat za przemiał gospodarczy i wpłat na rzecz Funduszu Remontów Młynów Gospodarczych (Monitor Polski Nr A-56, poz. 761), oraz obowiązek odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypów), ustalony zarządzeniem Ministra Skupu z dnia 13 lipca 1954 r. w sprawie przemiału gospodarczego zbóż (Monitor Polski Nr A-69, poz. 869).

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą:
1) od dnia 8 października 1954 r. - w stosunku do powiatów wymienionych w § 1 pkt 1-6;
2) od dnia 11 października 1954 r. - w stosunku do powiatów wymienionych w § 1 pkt 7-9.