Monitor Polski

M.P.1953.A-7.106

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 stycznia 1953 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU SKUPU I KONTRAKTACJI
z dnia 6 grudnia 1952 r.
w sprawie zniesienia na terenie niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarki) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypy).

Na podstawie § 33 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż (Dz. U. Nr 32, poz. 217) zarządza się, co następuje:
§  1. Znosi się na okres do dnia 15 lipca 1953 r. na terenie powiatów:
1) nowotarskiego w województwie krakowskim,
2) górowskiego w województwie olsztyńskim,
3) jasielskiego w województwie rzeszowskim,
4) oleckiego w województwie białostockim,
5) dąbrowskiego w województwie krakowskim,
6) łobeskiego w województwie szczecińskim

w stosunku do gospodarstw, które obowiązek dostawy zbóż wykonały w całości - obowiązek uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarki), ustalony zarządzeniem Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 19 września 1951 r. w sprawie wysokości opłat za przemiał gospodarczy oraz w sprawie wpłat na rzecz Funduszu Remontów Młynów Gospodarczych (Monitor Polski Nr A-89, poz. 1228 i Nr A-96, poz. 1341), oraz obowiązek odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zboża na rzecz Państwa (odsypy), ustalony rozporządzeniem Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 29 grudnia 1949 r. w sprawie odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (Dz. U. z 1950 r. Nr 2, poz. 8 i Nr 28, poz. 263).

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą:
1) co do powiatu nowotarskiego w województwie krakowskim - od dnia 10 października 1952 r.,
2) co do powiatu górowskiego w województwie olsztyńskim - od dnia 17 października 1952 r.,
3) co do powiatu jasielskiego w województwie rzeszowskim - od dnia 26 października 1952 r.,
4) co do powiatów oleckiego w województwie białostockim i dąbrowskiego w województwie krakowskim - od dnia 1 grudnia 1952 r.,
5) co do powiatu łobeskiego w województwie szczecińskim - od dnia 4 grudnia 1952 r.