Monitor Polski

M.P.2018.144

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lutego 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie zniesienia Międzyresortowego Zespołu do spraw wypracowania koncepcji konsolidacji podmiotów sektora spożywczego i rolnego

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  Znosi się Międzyresortowy Zespół do spraw wypracowania koncepcji konsolidacji podmiotów sektora spożywczego i rolnego.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 62 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw wypracowania koncepcji konsolidacji podmiotów sektora spożywczego i rolnego (M.P. poz. 471).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.