Monitor Polski

M.P.2015.122

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 21 stycznia 2015 r.
w sprawie zniesienia Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Programu Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014-2017

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. Znosi się Międzyresortowy Zespół do spraw Opracowania Programu Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014-2017.
§  2. Traci moc zarządzenie nr 66 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2013 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Programu Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014-2017 (M.P. poz. 737).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.