Monitor Polski

M.P.2008.14.154

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 lutego 2008 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO
z dnia 29 stycznia 2008 r.
w sprawie zmienionego wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.1)) ogłasza się, że:
1) zmieniony wzór umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006, przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1744, z 2006 r. Nr 7, poz. 43 oraz z 2007 r. Nr 58, poz. 395 i Nr 140, poz. 991), Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, Działanie 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu zrzeszonych w sieci Krajowego Systemu Usług (KSU), został ogłoszony na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: "Unia dla przedsiębiorczych. Program konkurencyjność", pod adresem: http://www.konkurencyjnosc.gov.pl/Dokumenty/umowy/;
2) zmieniony wzór, o którym mowa w pkt 1, jest stosowany od dnia ogłoszenia komunikatu.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832.