Monitor Polski

M.P.2017.1190

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 grudnia 2017 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie zmienionych Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

Na podstawie art. 5 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 i 1475) ogłasza się, że:
1) zmienione Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (MR/H2014-2020/25/(02)/11/2017), wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, zostały opublikowane na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rozwoju: http://www.mr.gov.pl oraz na portalu: http://wwwfunduszeeuropejskie.gov.pl w dziale Zapoznaj się z prawem i dokumentami;
2) wytyczne, o których mowa w pkt 1, są stosowane od dnia ogłoszenia komunikatu.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).