Zmienione wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku... - M.P.2021.375 - OpenLEX

Zmienione wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

Monitor Polski

M.P.2021.375

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 kwietnia 2021 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 12 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

Na podstawie art. 5 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) ogłasza się, co następuje:
Zmienione wytyczne (MFiPR/2014-2020/23(06)) w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony w zakładce: Co robimy/Fundusze Europejskie/Wytyczne/Wytyczne na lata 2014-2020 oraz na portalu: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce: O funduszach/Zapoznaj się z prawem i dokumentami.
Wytyczne, o których mowa w § 1, są stosowane od dnia ogłoszenia komunikatu.
1 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).