Monitor Polski

M.P.2019.796

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 września 2019 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Na podstawie art. 5 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 60, 730 i 1572) ogłasza się, co następuje:
§  1.  Zmienione wytyczne (MIiR/2014-2020/12(4)) w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, zostaną zamieszczone na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju: https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj w zakładce Co robimy/Fundusze Europejskie/Wytyczne/Wytyczne na lata 2014-2020 oraz http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce O funduszach/Zapoznaj się z prawem i dokumentami.
§  2.  Wytyczne, o których mowa w § 1, są stosowane od dnia ogłoszenia komunikatu.
1 Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).