Monitor Polski

M.P.2016.120

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 lutego 2016 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ROZWOJU 1
z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Na podstawie art. 35 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649, z późn. zm.) ogłasza się, że:
1) zmienione wytyczne Ministra Rozwoju (MR/RPW/2007-2013/34(6)/12/2015) w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, wydane na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 oraz art. 35 ust. 3 pkt 4a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zostały zamieszczone na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rozwoju: http://www.mr.gov.pl oraz na portalach http://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl w dziale Prawo i dokumenty/Wytyczne polskie/Wytyczne szczegółowe - obowiązujące/Rozwój Polski Wschodniej i http://www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl w dziale Prawo i dokumenty/Wytyczne obowiązujące;
2) wytyczne, o których mowa w pkt 1, są stosowane od dnia 30 grudnia 2015 r.
1 Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895).