Monitor Polski

M.P.2016.640

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 lipca 2016 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ROZWOJU 1
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Na podstawie art. 35 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383) ogłasza się, że:
1) zmienione wytyczne Ministra Rozwoju (MR/POIG/1(8)03/2016) w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, wydane na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 4a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zostały zamieszczone na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rozwoju: http://www.mr.gov.pl w zakładce Fundusze europejskie/Wytyczne/Wytyczne na lata 2007-2013/ Wytyczne szczegółowe dla Programu Innowacyjna Gospodarka oraz na portalu http:/www.poig.2007-2013.gov.pl w dziale Prawo i dokumenty w zakładce Wytyczne obowiązujące;
2) wytyczne, o których mowa w pkt 1, są stosowane od dnia 14 marca 2016 r.
1 Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895). Zgodnie z art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka.