Monitor Polski

M.P.2011.99.1005

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 listopada 2011 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)
z dnia 20 października 2011 r.
w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód

Na podstawie art. 35 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) ogłasza się, że:
1) zmienione wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego nr MRR/H/14(3)09/2011 w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód, wydane na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 4b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zostały opublikowane na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: http:// www.mrr.gov.pl w zakładce Fundusze Europejskie/Wytyczne MRR/Obowiązujące/Horyzontalne oraz http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce Dokumenty i wytyczne/Wytyczne polskie/Wytyczne horyzontalne - obowiązujące;
2) zmienione wytyczne, o których mowa w pkt 1, są stosowane od dnia ogłoszenia komunikatu.
______

1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).