Zmienione wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym.

Monitor Polski

M.P.2014.1192

| Akt nienormatywny
Wersja od: 16 grudnia 2014 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1
z dnia 3 grudnia 2014 r.
w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym

Na podstawie art. 35 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649) ogłasza się, że:
1)
zmienione wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego (MIiR/H/10(6)10/2014) w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym, wydane na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zostały opublikowane na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: http://www.mir.gov.pl w zakładce Fundusze Europejskie/Wytyczne MIiR/Wytyczne 2007-2013/Horyzontalne oraz http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce Dokumenty i wytyczne/Wytyczne polskie/Wytyczne horyzontalne - obowiązujące;
2)
wytyczne, o których mowa w pkt 1, są stosowane od dnia 23 października 2014 r.
1 Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).