Zmienione wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie korzystania z pomocy technicznej.

Monitor Polski

M.P.2013.74

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 lutego 2013 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)
z dnia 5 lutego 2013 r.
w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie korzystania z pomocy technicznej

Na podstawie art. 35 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.2)) ogłasza się, że:
1)
zmienione wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego nr MRR/H/5(7)01/2013 w zakresie korzystania z pomocy technicznej, wydane na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zostały opublikowane na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: http://www.mrr.gov.pl w zakładce Fundusze Europejskie/Wytyczne MRR/Obowiązujące/Horyzontalne oraz http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce Dokumenty i wytyczne/Wytyczne polskie/Wytyczne horyzontalne - obowiązujące, Program Operacyjny Pomoc Techniczna;
2)
zmienione wytyczne, o których mowa w pkt 1, są stosowane od dnia 9 stycznia 2013 r.
______

1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 248, poz. 1487).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644 oraz z 2012 r. poz. 1237.