Zmienione wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Monitor Polski

M.P.2008.25.254

| Akt nienormatywny
Wersja od: 27 marca 2008 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)
z dnia 10 marca 2008 r.
w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Na podstawie art. 35 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984) ogłasza się, że:
1)
zmienione wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego nr MRR/KL/1(2)/02-2008 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wydane na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 oraz art. 35 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zostały opublikowane na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego:

http://www.mrr.gov.pl/ProgramyOperacyjne +2007-2013/Kapital+Ludzki/Wytyczne

oraz

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/pokl/wytyczne;

2)
zmienione wytyczne, o których mowa w pkt 1, są stosowane od dnia 10 marca 2008 r.
______

1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).