Zmienione wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020.

Monitor Polski

M.P.2017.301

| Akt nienormatywny
Wersja od: 31 marca 2017 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 17 marca 2017 r.
w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020

Na podstawie art. 5 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217, 1579 i 1948) ogłasza się, że:
1)
zmienione wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów (MR/H 2014-2020/20(02)/02/2017) w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020, wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, zostały zamieszczone na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rozwoju: http://www.mr.gov.pl oraz na portalu: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dziale Zapoznaj się z prawem i dokumentami;
2)
wytyczne, o których mowa w pkt 1, są stosowane od dnia ogłoszenia komunikatu.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).