Zmienione wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Monitor Polski

M.P.2016.822

| Akt nienormatywny
Wersja od: 26 sierpnia 2016 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ROZWOJU 1
z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

Na podstawie art. 5 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) ogłasza się, że:
1)
zmienione wytyczne Ministra Rozwoju (MR/H 2014-2020/20(2)08/2015) w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, zostały zamieszczone na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rozwoju: http://www.mr.gov.pl oraz na portalu: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dziale Zapoznaj się z prawem i dokumentami;
2)
wytyczne, o których mowa w pkt 1, są stosowane od dnia 2 sierpnia 2016 r.
1 Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895).