Monitor Polski

M.P.2015.658

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 sierpnia 2015 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1
z dnia 17 lipca 2015 r.
w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Na podstawie art. 35 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 oraz z 2015 r. poz. 349) ogłasza się, że:
1) zmienione wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju (MIiR/IiŚ/1(6)/06/2015) w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wydane na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 4a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zostały opublikowane na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju http://www.mir.gov.pl w zakładce Fundusze Europejskie/Wytyczne/Wytyczne na lata 2007-2013/Wytyczne szczegółowe dla Programu Infrastruktura i Środowisko oraz http://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl w zakładce Prawo i dokumenty/Wytyczne polskie/Infrastruktura i Środowisko;
2) wytyczne, o których mowa w pkt 1, są stosowane od dnia 2 czerwca 2015 r.
1 Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).