Monitor Polski

M.P.2016.54

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 stycznia 2016 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ROZWOJU 1
z dnia 7 stycznia 2016 r.
w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Na podstawie art. 28 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649, z późn. zm.) ogłasza się, że zmieniona lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 została zamieszczona na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Rozwoju: http://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl w zakładce O Funduszach Europejskich/Fundusze Europejskie 2007-2013/Projekty kluczowe oraz http://www.pois.2007-2013.gov.pl w zakładce Wstęp do Programu/Projekty.
1 Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895).