Monitor Polski

M.P.1958.74.433

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1958 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 26 września 1958 r.
w sprawie zmiany zasad premiowania kierowców pojazdów samochodowych za oszczędność paliwa płynnego.

Na podstawie § 6 pkt 1 uchwały nr 254 Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1958 r. w sprawie zmiany zasad premiowania kierowców pojazdów samochodowych za oszczędność paliwa płynnego (Monitor Polski Nr 62, poz. 348) zarządza się, co następuje:
§  1. Pracownikom samochodowym zatrudnionym w jednostkach budżetowych i objętym przepisami zarządzenia Ministra Finansów z dnia 30 października 1956 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samochodowych w jednostkach budżetowych (Monitor Polski Nr 101, poz. 1173) przysługuje miesięczna premia za oszczędność paliwa płynnego (benzyny, oleju napędowego) według zasad ustalonych uchwałą nr 254 Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1958 r. w sprawie zmiany zasad premiowania kierowców pojazdów samochodowych za oszczędność paliwa płynnego (Monitor Polski Nr 62, poz. 348).
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 sierpnia 1958 r.