Monitor Polski

M.P.2017.163

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 lutego 2017 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 24 stycznia 2017 r.
o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, 1250, 1948 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 5) ogłasza się, co następuje:
1) zmieniona treść Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 została zamieszczona na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rozwoju: www.pois.2007-2013.gov.pl w zakładce Prawo i dokumenty - Dokumenty - Dokumenty programowe;
2) zmienioną treść Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 stosuje się od dnia zatwierdzenia przez Ministra Rozwoju i Finansów, tj. od dnia 21 grudnia 2016 r.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).