Zmiany wprowadzone do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. - M.P.2016.706 - OpenLEX

Zmiany wprowadzone do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Monitor Polski

M.P.2016.706

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 lipca 2016 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ROZWOJU 1
z dnia 11 lipca 2016 r.
o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383) ogłasza się, co następuje:
1)
zmieniona treść Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 została zamieszczona na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rozwoju: www.pois.2007-2013.gov.pl w zakładce Prawo i dokumenty - Dokumenty - Dokumenty programowe;
2)
zmienioną treść Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 stosuje się od dnia zatwierdzenia przez Ministra Rozwoju, tj. od dnia 6 czerwca 2016 r.
1 Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895).