Monitor Polski

M.P.2016.354

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 kwietnia 2016 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ROZWOJU 1
z dnia 25 marca 2016 r.
o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383) ogłasza się, co następuje:
1) zmieniona treść Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko została zamieszczona na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rozwoju: www.pois.2007-2013.gov.pl w zakładce Prawo i dokumenty - Dokumenty - Dokumenty programowe;
2) zmienioną treść Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko stosuje się od dnia zatwierdzenia przez Ministra Rozwoju, to jest od dnia 3 marca 2016 r.
1 Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895).