Monitor Polski

M.P.2014.1146

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 grudnia 2014 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1
z dnia 20 listopada 2014 r.
o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649) ogłasza się, co następuje:
1) zmieniona treść Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 została zamieszczona na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pod adresem: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce Wybierz Program/Innowacyjna Gospodarka/Dokumenty i wytyczne/Dokumenty/Dokumenty programowe oraz http://www.poig.gov.pl w zakładce Dokumenty i wytyczne/ Dokumenty/Dokumenty programowe;
2) zmienioną treść Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 stosuje się od dnia zatwierdzenia przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, tj. od dnia 11 września 2014 r.
1 Zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).