Zmiany wprowadzone do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Monitor Polski

M.P.2017.458

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 maja 2017 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217, 1579 i 1948) ogłasza się, że:
1)
zmieniona treść Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 została zamieszczona na stronie internetowej administrowanej przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: www.pois.gov.pl oraz na portalu: www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dziale Zapoznaj się z prawem i dokumentami;
2)
zmienioną treść Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 stosuje się od dnia zatwierdzenia, tj. od dnia 17 marca 2017 r.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217, 1579 i 1948) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.