Zmiany wprowadzone do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Monitor Polski

M.P.2016.265

Akt nienormatywny
Wersja od: 21 marca 2016 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ROZWOJU 1
z dnia 4 marca 2016 r.
o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) ogłasza się, że:
1)
zmieniona treść Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 została zamieszczona na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rozwoju: http://www.popc.gov.pl oraz na portalu: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dziale Zapoznaj się z prawem i dokumentami;
2)
zmienioną treść Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 stosuje się od dnia zatwierdzenia, tj. od dnia 22 stycznia 2016 r.
1 Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895). Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020.