Monitor Polski

M.P.2016.195

| Akt nienormatywny
Wersja od: 29 lutego 2016 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ROZWOJU 1
z dnia 17 lutego 2016 r.
o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) ogłasza się, co następuje:
1) zmieniona treść Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 została zamieszczona na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rozwoju: http://www.popt.gov.pl w dziale Zapoznaj się z prawem i dokumentami oraz na portalu: http://funduszeeuropejskie.gov.pl w dziale Zapoznaj się z prawem i dokumentami;
2) zmienioną treść Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 stosuje się od dnia zatwierdzenia przez Ministra Rozwoju, tj. od dnia 25 stycznia 2016 r.
1 Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895).