Zmiany wprowadzone do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Monitor Polski

M.P.2021.456

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 maja 2021 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 11 maja 2021 r.
o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Na podstawie art. 14kb pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1378 i 2327) ogłasza się, co następuje:
1)
zmieniona treść Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 została zamieszczona na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej: www.power.gov.pl oraz na portalu: www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dziale Zapoznaj się z prawem i dokumentami;
2)
zmieniona treść Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 jest stosowana od dnia 27 kwietnia 2021 r.
1 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.