Monitor Polski

M.P.2017.702

| Akt nienormatywny
Wersja od: 18 lipca 2017 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 10 lipca 2017 r.
o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Na podstawie art. 14kb pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376) ogłasza się, że:
1) zmieniona treść Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 została zamieszczona na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rozwoju: http://www.popt.gov.pl oraz na portalu http://funduszeeuropejskie.gov.pl w dziale Zapoznaj się z prawem i dokumentami;
2) zmieniona treść Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 jest stosowana od dnia ogłoszenia komunikatu.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217, 1579 i 1948) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2014-2020.